Bini Dana and Tare 80 Concert in Washington, DC

uploaded: 23-10-2015

ቢኒ ዳና እና ታሪኩ 80 በአሜሪካ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ዘና ለማድረግ ተዘጋጅተዋል::በዚች አጠር ባለች ቪዲዮ ግብዛቸውን አቅርበዋል
Related Videos