InfoGebeta: የራስ ምታት መፍትሔዎች

First slide

InfoGebeta: የራስ ምታት መፍትሔዎች

19-11-2016 | 12812

እራስ ምታት በፕሮግራምም ሆነ ያለፕሮግራም እየጨመደዶ ከእለት ተእለት ተግባራችሁ ያስተጓጎላችሁ እነሆ ጊዜያዊ መፍትሄዎች ያሻዎት ይሆን?አንዳንድ እራስ ምታት መቼም ወባን ያስንቃል።እስኪ ዛሬ ኢንፎገበታዎች ስለራስምታት እና ቀለል ስላሉት ጊዜያዊ መፍትሄዎቹ ያስዳስሱናል።